Eesti Noorsootöö Keskus viib 2015-2018 Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.

Tegevuse tulemusel paraneb noorte vajadustele vastavate noorsootöö teenuste kättesaadavus, mis aitab tõsta noorte konkurentsivõimet, vähendada tõrjutusriski ja tõrjutuse negatiivset mõju. Keerulistes oludes noored saavad vajalikku tuge ning paraneb teadmine noorte olukorrast, tõrjutusriski põhjustest ja mõjuritest, mis on aluseks tegevuste mõju hindamisele ja kvaliteedi tõstmisele. Toetatavate tegevuste kogumaksumus on 10 461 972 eurot. Sellest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite toetus  kuni 85% (8 892 677) ning riiklik kaasfinantseering  15% (1 569 295). Tegevus „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"  aitab saavutada noortevaldkonna arengukavas 2014–2020 seatud alaeesmärki nr 2 „Noorel on väiksem risk olla tõrjutud“.

2015 - 2018

Noorte elu tegelikkuse mõistmine, kohalike olude tundmine, olukorra hindamine, noorte kaasamine ning jõustamine ning sobivate hariduslike meetodite valik kuuluvad oskuste juurde, mida noorsootöötaja oma töö tulemuste saavutamiseks rakendab. Kvaliteetse noorsootöö eelduseks on erialase väljaõppega noorsootöötajate olemasolu, mistõttu tuleb noorsootöötajatele võimaldada ligipääs süsteemsetele ja kvaliteetsetele erialastele enesetäiendusvõimalustele. Sel eesmärgil viib SA Archimedes Noorteagentuur aastatel 2015–2018 Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“. TEGEVUSE „NOORSOOTÖÖTAJATE KOOLITUSTE ARENDAMINE“ TULEMUSENA: • tõusevad noortevaldkonnas töötavate spetsialistide erialased pädevused ning täienduskoolitustel õpitut rakendatakse noorsootöös; • paranevad oskused tegeleda oma töö analüüsiga ja arengu juhtimisega arvestades noorte vajadustega; • noorsootöö asutustes ja ühingutes toetatakse noorsootöötajate professionaalset arengut; • toimib piirkondlik koostöö noorsootöö korraldamisel ja arendamisel. 2015–2018 rakendatavaid tegevusi rahastatakse 100% ulatuses struktuuritoetusest kogumaksumuses 1 898 601 eurot. Sellest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite toetus kuni 85%, maksimaalne summa on 1 613 811, ning riiklik struktuuritoetus kuni 15%, maksimaalne summa on 284 790 eurot.

Uus hoog
noorte/
valdkonna
arengusse!