Uuringud, statistika, analüüsid

Siia leheküljele on koondatud noortevaldkonna uuringud, statistika ja analüüsid alates 2002. aastast väljaandmise aasta alusel. Soovitame vaadata ka noorteseire andmebaasi

2018

 1. Noorte osalus otsustusprotsessides

2016

 1. Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüs
 2. Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga
 3. Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs: madala haridustasemega noored

2015

 1. Alaealiste komisjonide 2014. aasta ülevaade Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete põhjal

2014

 1. Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis
 2. Laste heaolu
 3. Ülevaade lastele ja noortele suunatud kuriteoennetusprogrammidest
 4. Alaealiste komisjonide 2013. aasta ülevaade Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete põhjal

2013

 1. Poliitikaülevaade 6/2013: Noorsootöö tulemuslikkuse hindamine
 2. Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides
 3. Alaealiste komisjonide 2012 aasta ülevaade Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete põhjal

2012

 1. Noorteseire aastaraamat 2011: Noored ja noorsootöö
 2. Poliitikaülevaade 5/2013: NEET – noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi
 3. Poliitikaülevaade 4/2012: Noored ja sotsiaalne kaasatus
 4. Poliitikaülevaade 3/2012: Eesti noorte osalemine noorsootöös
 5. Tartu linna poolt toetatud laagrite/malevate korraldus ja teenuste kvaliteet
 6. Artikkel "Youth employability development: the role of youth work " (Noorteseire aastaraamat 2010. Noored ja tööturg)
 7. Alaealiste komisjonid Eestis 2011. aastal - statistiline ülevaade EHIS-e andmete põhjal

2011

 1. Noorteseire aastaraamat 2010: Noored ja tööturg
 2. Poliitikaülevaade 2/2011: Noorsootöötajate ootused noorsootöö toimimise keskkonnale
 3. Alaealiste komisjonide 2011.a. tegevuse statistiline ülevaade
 4. Alaealiste komisjonid Eestis 2010.a. Statistiline ülevaade EHIS-e 2010.a. andmete põhjal
 5. Alaealiste komisjonide 2010.a. analüüs

2010

 1. Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused
 2. Erikooli suunamise kohtupraktika
 3. Koolikorralduslikud tugimeetmed kasvatusraskustega õpilastele
 4. Noorte ja lastevanemate rahulolu arendavate vaba aja veetmise võimalustega Tartus 2010. aastal
 5. Noorteseire aastaraamat: Noortemonitor 2009
 6. Poliitikaülevaade 1/2010: Noorteseire Eestis
 7. Tallinna noorte osalemine noorsootöös. Koolinoorte ja lapsevanemate arvamus.
 8. Avatud noortekeskuste olukorra kordusuuring
 9. Eesti noorte hinnangutest tööturule sisenemise võimaluste kohta
 10. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4/2010: Noored töötud Eesti tööturul
 11. Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs
 12. Global Employment Trends for Youth

2009

 1. Huvihariduse olukorra ülevaade EHIS-e andmete põhjal 2008/2009 õppeaastal
 2. Alaealiste komisjonide ülevaade 2008. aasta statistika põhjal
 3. Noorte vaba aja sisustamise võimalused Pärnu linnas. Õpilaste ja lapsevanemate arvamused
 4. Euroopa Noorteraport (inglise keeles)

2008

 1. Noorsootöö rahastamine kohalikes omavalitsustes
 2. Alaealiste karistuste tulemuslikkus
 3. Aspekte noorte kodanikuaktiivsuse kujunemisest
 4. Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused
 5. Tallinna avatud noortekeskuste töötajate arvamusuuringu tulemuste kokkuvõte
 6. Laagrisuvi 2008
 7. Lapsed. Children.
 8. Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents’ perspective

2007

 1. Ülevaade Tallinna noortekeskusi külastanud noorte arvamustest noortekeskuste kohta
 2. Programmi Euroopa Noored mõju hindamise uuring
 3. Safer Internet for children
 4. Ida-Virumaa koolinoorte legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine

2006

 1. Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas
 2. Käitumisraskustega noored ja neile määratud mõjutusvahendite kohaldamine alaealiste komisjonis
 3. Tallinna noorteühenduste kaardistamine - uuringu tulemused ja aruanne
 4. Noored infot otsimas
 5. Tallinna laagrikasvatajate pädevus ja selle arendamine
 6. Tallinna noorte vaba aja sisustamise eelistused, sotsiaalne ja poliitiline aktiivsus ning noorte enesemääratlus kui neid mõjutav faktor
 7. Tallinna noorte sotsiaal-poliitiline aktiivsus võrdluses Helsingi piirkonna noorte ja Eesti teiste piirkondade noorte aktiivsusega.

2005

 1. Eestis tegutsevate noorteorganisatsioonide ja noorteorganisatsioonide katusorganisatsioonide uuring
 2. Pädevused ja pädevuste arendamine noorsootöö valdkonnas: Eesti noorsootöötajate professionaalne taust
 3. Huvialaharidus ja huvitegevus
 4. Vanemate suhtumine laste ja noorte huvialaharidusse
 5. Ülevaade alaealiste kuritegevuse vähendamise strateegiatest ja programmidest maailmas
 6. HIV/AIDSi temaatikaga seotud hoiakud ja käitumine Eesti Noorte hulgas
 7. Avatud noortekeskuste olukorra kaardistamise uuring

2004

 1. Üldhariduskoolide huvijuhtide staatuse ja koolitusvajaduste uuring
 2. Noorte informeeritus ja infokanalid
 3. Eesti noored teel Euroopa Liitu

2003

 1. Noortelaagrite programmide uuringu aruanne
 2. Kogemus kogu eluks?! Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju analüüs Eestis aastatel 2000-2002
 3. Eesti noored 2003
 4. HIV/AIDSi temaatikaga seotud hoiakud ja käitumine Eesti Noorte hulgas
 5. Muutused Eesti koolinoorte uimastitarbimises

2002

 1. Alaealiste komisjonide 2001. aasta tegevuse analüüs
Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv