Tallinna Ülikooli teadlaste äsja valminud raportid noorte sotsiaalsest tõrjutusest kirjeldavad, kuidas käsitleda noorte sotsiaalset tõrjutust ning milline on ebakindla tööturupositsiooni mõju noorte sotsiaalmajanduslikule olukorrale, tervisele ja heaolule.

Rahvusvahelise projekti EXCEPT käigus valminud raport "Tõrjutuse sisu ja mõju noortele: ebakindla tööturupositsiooni seos noorte sotsiaalmajandusliku olukorra ning tervise ja heaoluga" valmis 53 noorega tehtud süvaintervjuu - noorte enda lugude ja nägemuste - põhjal. Raport toob välja, et noorte olukorda Eesti tööturul kirjeldab heade töökohtade puuduse pärast muretsemine: vakantseid töökohti on, aga sageli on need füüsiliselt rasked, monotoonsed ja/või madalalt tasustatud.

Selgus ka, et ligi kolmandik intervjueeritavatest tunnetas töötuse otsest mõju oma heaolule. Enamik intervjueeritavatest kirjeldas mõju tujule ja vaimsele tervisele, mis ulatub igavusest ja ajutisest halvast meeleolust kuni lootusetuse ja depressioonini. Raportiga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Projekti EXCEPT käigus valminud noorte sotsiaalset tõrjutust käsitlev raport "Sotsiaalne tõrjutus noortevaldkonna kontekstis: tähendus ja rakendatavus noorte puhul" iseloomustab sotsiaalse tõrjutuse mõiste kujunemist, defineerimist ja selle rakendamist noortele.

Raport kirjeldab sotsiaalselt tõrjutud noori kui inimesi, kelle võimalused olla kaasatud täiskasvanuks saamist iseloomustavatesse tegevustesse on piiratud. Täpsemad tegevused ja vanus varieerub, kuid igal juhul kaasnevad täiskasvanuks saamisega nii õigused kui ka ootused teatud käitumisele.

Raporti järgi on sotsiaalse tõrjutuse puhul tegemist mitmeid erinevaid eluvaldkondi hõlmava mõistega – lisaks tööturu olukorrale avaldub sotsiaalne tõrjutus ka sotsiaalelus kui ka poliitikas ning on mõjutatud nendes valdkondades toimuvate muutuste poolt. Raportiga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv