ENTK tegevus

ENTK tegevus on suunatud noorsootöötajatele, noorte- ja noorsootööorganisatsioonidele ning -asutustele, noortele ja laiemale üldsusele (sh teiste valdkondade esindajad, lapsevanemad, poliitikud, tööandjad jne).

 ENTK roll noorsootöös:

Rakendame noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ning täidame noorsootöö seadusest ja teistest valdkonna seadustest tulenevaid ülesandeid

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga (HTM) valmistab ENTK ette strateegia rakendusplaani ning vastutab planeeritud tegevuste elluviimise eest, samuti vastutab iga-aastase strateegia täitmise aruande ettevalmistamise eest. Täidame noorsootöö seadusest tulenevad ülesanded, sh teenuste järelevalve ja noorsootöötajate ettevalmistuse hindamise osas.

Arendame rahvusvahelist koostööd

HTM teeb koostööd Soome Haridusministeeriumi noortetalitusega ja Belgia flaami kogukonnaga ning viib ellu koostööprogrammi Hiina Haridusministeeriumiga. Koostöö eesmärk on informeerida riike noortevaldkonna arengutest ning soodustada riikidevahelist noortevaldkonna koostööd erinevatel tasanditel.

Rahvusvahelise koostöö kaudu on Eestisse jõudnud mitmed uued algatused – Koolirahu programm, tugiõpilasliikumise idee, Noortepäeva tähistamise traditsioon 12. augustil, tänavanoorsootöö ja avatud noorsootöö meetodid ning palju teisi väärt praktikaid.

Põhilised koostöövormid on seminarid, koolitused, ekspertkohtumised, õppevisiidid, praktikad ja noortevahetused. ENTK koostöölepingute alase koostöö korraldajana arendab võimalusi ühingute, noorte ja spetsialistide vaheliseks koostööks rahvusvahelisel tasandil.

Koordineerime võrgustikutööd

Koordineerime võrgustikutööd eelkõige noortevaldkonna organisatsioonidega (laagrid, õpilasmalevad, alaealiste komisjonid, noortekeskused, info- ja nõustamiskeskused, osaluskogud jpt) ja arendame koostööd ka valdkonnaväliste organisatsioonidega. ENTK esindab Eestit rahvusvahelistes võrgustikes.

Viime ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

2015. aastast 2018. aastani viime ellu ESF programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Viime ellu Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed- ja noored“

2013. aastast elluviidava Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Kahe aasta jooksul on läbi viinud seitse taotlusvooru, mis kõik aitavad kaasa programmi üldeesmärgi saavutamisele. Lisaks rahastati projektide elluviijate koostööd välispartneritega. Programmi viivad Eestis ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Programmi partner on Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit (KS).

Anname ja väärtustame noorsootöötaja kutset

ENTK on noorsootöötaja kutset andev organ st, et korraldame noorsootöötaja kutse andmist, mida saab taotleda kaks korda aastas – kevadel ja sügisel, noorsootöötaja kutse taotlemise infopäevi ning kutsekomisjoni tööd. Korraldame kutse väärtustamisele suunatud teavitust, tegijate tunnustamisele suunatud üritusi, kampaaniaid jpm.

Tunnustame noorsootöös omandatud teadmisi ja oskusi

Ürituste ja trükiste kaudu juhime noorte, aga ka haridustöötajate ja tööandjate tähelepanu noorte väga arvestatavatele kogemustele, mis on omandatud noorsootöös mitteformaalse õppimise teel formaalse hariduse või töökogemuse kõrval või ka asemel.

Internetikeskkonna Stardiplats loomisega pakume noortele mugavat võimalust kõik oma olulised töö- ja õpikogemused (sh ka noorsootöös õpitu) ühte kohta koondada, analüüsida ning need väärtuslikud kogemused CV-ks vormistada.

Hindame noorsootöö kvaliteeti

Noorsootöö kvaliteedi hindamissüsteemi olemasolu võimaldab analüüsida noortega tehtava töö taset ning välja selgitada arenguvajadused. ENTK tegeleb noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteemi arendamise ja rakendamisega, sh hindamise läbiviimisega.

Seirame noorte eluolu

Kogume noorte olukorda ja toimetulekut kirjeldavaid andmeid, mis toetab teadmispõhist lähenemist noore elu puudutavate poliitikate kujundamisel. Selleks oleme välja töötanud noorte eluolu seiresüsteemi ning andmekogumise metoodika. Kogutud andmeid kontrollime ning nende baasil kirjeldame noorte olukorda.

Korraldame noorsootöö alaseid koolitusi

Pakume noortega töötavatele inimestele mitmekülgseid koolitusi, mis võimaldavad neil arendada oma ametialaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Koolitustel osalejatele väljastatakse vastavad tunnistused.

 Rahastame projekte ja programme

Erinevate projektide ja programmide rahastamisega soovime tagada mitmekesiste ja kvaliteetsete noorsootöö teenuste kättesaadavust kogu Eestis. HTM eraldatud vahenditest toetame noortekeskuste, noorte info- ja nõustamiskeskuste, laagrite, malevate, alaealiste komisjonide jt noorsootöö tegijate tegevust nii kohalikul, maakondlikul kui üleriigilisel tasandil.

 Haldame Kloogaranna noortelaagrit

Kloogaranna noortelaager on ainuke riiklik noortelaager Eestis, mis alustas tegevust 1999. aasta suvel. Kloogaranna pakub mitmeid võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks eelkõige noortele. Täiendavalt korraldab Kloogaranna koolitustegevusi ning pakub võimalusi aastaringselt ka organisatsioonidele koolituste, seminaride vms korraldamiseks.

 Korraldame noorte infomessi Teeviit

Noorte infomessi Teeviit korraldati esimest korda aastal 1994. Messi eesmärk on pakkuda võimalikult palju informatsiooni õppimise, koolituse, täiend- ja ümberõppe võimaluste, vaba- aja veetmise, tööhõive ja kõige muu kohta, mis on noorele vajalik oma tulevase elu planeerimisel. Lisaks pakub infomess eelkõige noortega tegelevatele inimestele aga ka kõigile teistele huvilistele informatsiooni koolituste, uute meetodite, trükiste ja palju muu kohta, mis rikastab igapäevast tööd noortega.

 

 

 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv