Võru Maavalitsus

Projekti elluviija: Võru Maavalitsus Toetuse suurus: 3 800 eurot Võru Maavalitsus viib ellu projekti “Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine. Kahepoolsete suhete arendamise fondi raames toetatava projekti lühikirjeldus: Projekt keskendub Eesti ja Norra partnerite kahepoolsete suhete arendamisele, et tugevdada senist koostööd ja leida erinevaid võimalusi, kuidas jätkata valdkondlikku võrgustikutööd. Projekti eesmärgiks on jagada partnerite vahel informatsiooni, häid praktikaid ja teadmisi kõige kohta, mis puudutab erinevatele sihtrühmadele (lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja kohalik kogukond) suunatud kuritegevus ennetavaid tegevusi. Norral on pikaajaline ja hea kogemus erinevate kuritegusid ennetavate tegevuste ja meetodite läbi viimisel, samuti lastele ja nende peredele suunatud sotsiaalsete ja kommunikatiivsete probleemide lahendamise oskus. Projektis osalev Norra sõpruskool on edukalt kasutanud PALS (Play and Learn School) ning PMTO (Parent Management Training) meetodeid. On oluline, et lisaks lastele oleksid kaasatud ka nende vanemad. Kui PALS meetod keskendub lastega töötamisele ja nende sotsiaalsetele oskustele, siis PMTO keskendub vanemate toetamisele käitumuslike raskustega lastega toimetulekuks. Projekti raames külastavad kaks PALS ja PMTO meetodite eksperti Võru maakonda ja sealseid koole ning jagavad oma kogemusi ja teadmisi nende meetodite rakendamisel. Külastuse raames on võimalik osalejatel ekspertidega kontakte vahetada ja arutada edasise rahvusvahelise koostöö võimaluse üle. Projekti raames korraldatakse seminare ning mitmeid ümarlaudu, kus arutletakse õigusrikkumise eest karistatud noorte olukorra ja sekkumisvõimaluste üle. Lisaks otsitakse strateegilisi lahendusi, kuidas õigusrikkumisi toime pannud noori aidata ja õigusrikkumisi vähendada.