Riskilapsed ja -noored programmi üldtutvustus

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus.

Programmi partner on Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit (KS).

Programmi eelarve on 7 652 941 eurot, millest:

 • Euroopa Majanduspiirkonna toetus on 6 505 000 eurot
 • Eesti kaasfinantseering on 1 147 941 eurot.

Programmperioodi lõpp on detsember 2017.

Programmi sekkumistegevused:

Eelnevalt kindlaks määratud projekt

  • Laste ja noorte riskide vähendamisele suunatud tegevuspõhimõtete ja meetmete süsteemi tõhususe hindamine;
  • Kohalike omavalitsuste riskilaste ja noorte toetamise suutlikkuse ja valmiduse hindamine;
  • Piirkondlike tugikeskuste kontseptsiooni väljatöötamine;
  • Tõenduspõhise vanemlusprogrammi analüüsimine ja elluviimine;
  • Tõsiste käitumisprobleemidega noorte ja nende perede toetamiseks mõeldud programmi analüüsimine ja elluviimine.

Avatud taotlusvoorud

  • Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine;
  • Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis;
  • Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud.

Väikeprojektide taotlusvoorud

  • Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused;
  • Jätkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele.

Programmi “Riskilapsed ja -noored” leping allkirjastati 25. veebruaril 2013. Vt ka programmilepingu lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4lisa 5, lisa 6 ja lisa 7