Noorteinfo punkt

Noorteinfo punkti määratlus, tegevuse eesmärk ja põhimõtted

1. Noorteinfo punkt on füüsilises või virtuaalses keskkonnas tegutsev noorsootöö põhimõtetel töötav asutus, organisatsioon või üksus, mis jagab noorteinfot vahetult noortele. Noorteinfo punkt võimaldab noortele ligipääsu pidevalt täiendatud kvaliteetsele noorteinfole ja vahendab ise noorteinfot.

Infopunkti eesmärk on toetada noorteinfo kättesaadavust noortele ja aidata seeläbi noori teadlike valikute tegemisel ning toimetulekul.

Infopunkti sihtgrupp on noored vanuses 7–26 eluaastat.

2. Noorteinfo punkt oma eesmärgi täitmiseks:

  • teeb koostööd piirkondliku infoarendajaga ja teiste noorsootöö struktuuridega infovoo vahendamiseks noortele;
  • punktis töötavad noorteinfo vahendamisest huvitatud töötajad, kes võimalusel osalevad noorteinfo-alastel täienduskoolitustel ja infoseminaridel;
  • soovitatavalt omab noorteinfo teenuste osutamiseks vastavaid ruume ja noorel individuaalseks infotööks ligipääsu võimaldavaid vahendid;
  • virtuaalne infopunkt kasutab noorteinfo teenuse osutamisel veebikeskkonda;
  • osaleb noorteinfo valdkonna arendustegevustega seotud töörühmades ja ümarlaudades;
  • sihtrühma teadlikkuse tõstmiseks ja infoteenuste paremaks osutamiseks osaleb noorteinfo punkt võimalusel noortevaldkonna teavitustöös ning teeb koostööd teiste infopunktide ja noortevaldkonna partneritega.

3. Noorteinfo teenuse põhimõtted, millest noorteinfo punkt oma tegevuses lähtub:

Noorteinfo punkt pakub noorteinfo teenust noortele tasuta.

Teenust pakutakse vastavalt noorsootöö ja Euroopa noorteinfo harta põhimõtetele.

Infot kogudes ja vahendades katab infopunkt peamised noorteinfo teemad.

Vahetut infoteenust pakkudes korraldab infopunkt noore ja infospetsialisti personaalse suhtluse infopunktis või väljaspool infopunkti: silmast-silma, telefoni teel ja internetis. Otsene infotöö registreeritakse infopäringuna.

Meediakanalite kaudu infoteenust pakkudes korraldab infopunkt info vahendamise ja noorte teavitamise interneti ning trükimeedia, raadio, televisiooni, trükiste jt. väljaannete kaudu.

Noorteinfo punkt vahendab noorteinfot erineva tasandi noorsootöö struktuuride vahel, sh vahendab infovoogu piirkondliku infoarendaja ja noorsootööasutuste ning õppeasutuste vahel.

Noorteinfo punkt kaasab noori info vahendamisse.

Noorteinfo punkt teenuste paremaks pakkumiseks:

  • teeb info vahendamiseks koostööd omavalitsuses noorsootöö asutustega ja koolidega;
  • kogub ja vahendab jooksvalt infot noortele, infoarendajale ja teistele infopunktidele oma piirkonnas tegutsevatest partneritest;
  • pakub vahetut noorteinfo teenust oma piirkonna noortele, sh

- tagades infoteeninduse kättesaadavuse infopunktis vähemalt 15 tundi nädalas;

- vastates infopäringutele vähemalt 5 päeva jooksul;

- kogub tagasisidet teenuse kasutajatelt ning kaardistab selle põhjal noorte infovajadused ja enda arendustegevused;

- korraldab noorteinfo kättesaadavuse ja mõju mõõtmiseks enda teenuste kvaliteedi hindamist, sh tagasisidet teenuste osutamise kohta.

 

4. Terminid

Noorteinfo – info, mis muudab ühiskonnainfo noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, võimaldades teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärk on suurendada valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset teavet ja võimaldades noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel.

Noorte teavitamine e. noorteinfo vahendamine on aja– ja asjakohase, kvaliteetse ja kättesaadava informatsiooni ja teavitamise teenuse tagamine noortele

Infoarendaja – füüsilises või virtuaalses keskkonnas tegutsev noorsootöö põhimõtetel töötav asutus, kes toetab oma piirkonnas tegutsevate infopunktide tööd: kogub, arendab ja edastab noorteinfot oma vastutusalasse jäävatele infopunktidele ja teistele partneritele; koordineerib infopunktide koostöövõrgustiku toimimist ja noorte kaasamist info arendamisse ning pakub infoteenust noortele.

Juhtiv infoarendaja – noorteinfo valdkonna juhtivpartner, kes korraldab noorteinfo valdkonna riigieelarvelist rahastust, koordineerib koolitusi ja rahvusvahelist koostööd, analüüsib ja hindab noorteinfo valdkonda ja selle vajadusi, toetab infoarendajaid – arendab noorteinfo valdkonda üleriigiliselt. Juhtiv arendaja korraldab infovoo ja selle kanalite toimimist, vahendab infoarendajatele ja infopunktidele infot noorte muutuvatest infovajadustest, uutest arengutest ja algatustest noorteinfo valdkonnas.

Infovoog – korrastatud noorteinfo suunamine noorteinfo võrgustikus.

5. Noorteinfo teemad

Noorteinfo all käsitletakse teemasid, mis on noortele huvitavad ja vajalikud otsuste tegemiseks, kuid noorteinfo teenuse osutaja peab kindlasti olema valmis jagama noortele infot järgmistel teemadel:

Noorsootöö võimalused

Info noorsootöö valdkonna raames pakutavatest erinevatest võimalustest, näiteks noortelaagrid, töömalevad, vabatahtlik teenistus jne.

Töö ja karjäär

Esmane info noortele töö leidmisest ja karjääri planeerimisest: noore tööturule sisenemise võimalused, õigused ja kohustused, kuidas on reguleeritud töö- ja puhkeaeg jne. Detailsem info töö ja karjääri planeerimise kohta kuulub karjääriinfo spetsialistide kompetentsi.

Haridus

Esmane info noortele haridusvõimalustest, koolitustest ja õpingute rahastamisest. Detailsem info hariduse ja karjääri planeerimise kohta kuulub karjääriinfo spetsialistide kompetentsi.

Ühiskond ja kodanik

Info noorte kui Eesti Vabariigi kodanike kohta, noorte õigused ja kohustused, võimalused osaleda ühiskonna erinevates protsessides, kodanikuaktiivsus demokraatlikus ühiskonnas, vabatahtlik töö jne.

Noorte osalus ja kaasamine

Info noorte võimaluste kohta osaleda ja olla kaasatud otsustusprotsessidesse kohalikul, maakondlikul ja riiklikul tasandil, sh. info noorte osaluskogude ja noorteühingute kohta.

Huviharidus ja huvitegevus

Info koolides, avatud noortekeskustes, huvikeskustes, noorteühingutes ja mittetulundusühingutes toimuvate huviringide, trennide jm tegevuste ja võimaluste kohta.

Tervis ja suhted

Käesoleva teema all jagatakse noortele esmast infot seksuaalkasvatuse, sõltuvushäirete, tervislike eluviiside ja suhete kohta.

Rahvusvaheline info

Info õppimis-, töötamis- ning laagrivõimaluste kohta välismaal, samuti noorteprojektide ja vabatahtliku teenistuse kohta rahvusvahelisel tasandil.

Noorte vaba aeg

Üldine informatsioon noortele erinevatest võimalustest sisustada vaba aega huvitavalt, mitmekülgselt ja arendavalt.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv