Õpi- ja juhendmaterjalid

Enne laagrikasvataja või juhataja osakutse eksamile tulemist soovitame tutvuda järgmiste materjalidega: NB! materjalid on soovituslikud!

Eesti keeles Vene keeles (по-русский)
1. Noorsootöötaja kutsestandard  1. Профессиональный стандарт
молодежный работник
2. Kutse-eetika noorsootöös 2. Профессиональная этика в 
молодежной работе
3. Tervisekaitsenõuded noorte
püsilaagritele
3. -
4. Tuleohutuse seadus 4. -
5. Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded
5. -
6. Evakuatsioon ja inimeste
päästmine
6. -
7. Tuleohutus ja evakuatsioon 7. -
8. Noorsootöö seadus 8. Закон о молодежной работе
9. Rahvatervise seadus 9. 
10. Esmaabi infovoldik Punane Rist 10. Первая помощь Эстонский
Красный Крест
11. Lastekaitseseadus 11. -
12. Organisatsiooni juhtimine (sh projektijuhtimine) 12. -
13. Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja
kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning
neile vastavuse tõendamise kord
13. -
14. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 14. -
15. Noorsootöö strateegia 2006-2013 15. Стратегия молодежной 
работы в Эстонии на 2006-2013
годы
16. Noorsootöö õpik 16. Учебник по работе с
молодежью
17. Arvuti kasutamine 17. -
18. Väljavõtted noortelaagri korraldaja
käsiraamatust
18. -
19. Alaealisele lubatud kerged tööd 19. - 

20. Matkamine, Igaüheõigus Eestis - looduses liikumine

21. Veeohutus

22. Tervisekaitse ja hügieen noorte püsi- ja projektlaagrites

23. Tervisetõendid laste ja noortega töötavatele inimestele

24. Mailis Repsi ringkiri laagri personali koosseisu osas

 
Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv