Euroopa Komisjon andis 2017. aasta juulis välja uuringu lõpparuande „Taking their future into their own hands: Youth work and entrepreneurial learning“. Aruande kohaselt on EL ja poliitikakujundajad eri valdkondades alates finantskriisist fokusseerinud oma tähelepanu ettevõtlikkuse populariseerimisele rahvastiku hulgas, eriti noorte seas, edendades nii ettevõtlikkuse arendamist kui ka ettevõtlusõpet.

Peaaegu kõigis liikmesriikides on olemas vähemalt üks või mitu selle suunalist strateegiat, aga  vähematel on  strateegia, mis tunnustaks, et  ettevõtlikkuse õppimine võib toimuda mitteformaalselt või informaalselt, sealhulgas noorsootöös. Suur osa tähelepanust on ettevõtlusoskuste omandamisel pööratud formaalhariduse suunale. Käsitletava aruande eesmärgiks oligi keskenduda teiste osapoolte koostööle, ennekõike noorsootöös.

Aruandes toodi tähelepanuväärsena välja, et noorsootöös toimuv mitteformaalne ja informaalne õppeprotsess aitavad märkimisväärselt kaasa inimese isiklike, mitteakadeemiliste oskuste arendamisele, mis on noortele väga olulised nende kujunemisel aktiivseks, vastutustundlikuks ja innovaatiliseks täiskasvanuks ja kodanikuks. Ettevõtlusoskuste edendamisel on omakorda rõhutatud just noorsootöö olulisust, kus noorsootöötajad on noortele mitteformaalse ja informaalse õppimise pakkumisel  kesksel kohal. Ettevõtlikkuse õpetamiseks  vajavad noorsootöötajad erinevaid oskuseid ja kompetentse, neil peab olema laiem teadmine ettevõtlusest ja ettevõtlikkuse õpetamiseks. Praktiliste soovitustena on tõhusa vahenditena noorsootöötajatele ettevõtlusõppe kvaliteedi tõstmiseks  toodud vastastikuse õppimisega tegelemine ja võrgustike loomine ning ülioluliseks peetakse ka noorsootöö ja teiste sidusrühmade vahelist koostööd.

Uuring tuvastas märkimisväärse hulga juhtumeid ja praktikaid, kus noorsootöö tegevused olid suunatud sotsiaalsetele väljakutsele nagu näiteks noorte töötusega tegelemine, sotsiaalne tõrjutus ja keskkonnaalased väljakutsed. Enamikel algatustel on tugev kohalik mõõde, kaasatud partnerid, kavandatud tulemused ja organisatsioonilised mudel. Samas algatustes, mis edendavad ettevõtlikkuse arendamist ühiskondlike probleemide lahendamise kaudu, ei tundu sageli olevat ära kasutatud partnerlus- ja koostöövõimalusi, mis teatud juhtudel vähendab ettevõtlikkuse õpetamise potentsiaali sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Samuti on ettevõtlikkuse arendamise suunal  koostöö noorte organisatsioonide ja formaalhariduse süsteemide vahel puudulik või alahinnatud.

Eraldi käsitleti ka sotsiaalse ettevõtluse teemat, kus sotsiaalsed väljakutsed võivad olla suunatud nii väljundile kui protsessile. Algatused, mis võimaldavad noortel sotsiaalset ettevõtlust rakendada on teooria kohaselt ainusaks võimaluseks tegeleda mitte üksnes noorte endi sotsiaalsete ja tööhõivega seotud väljakutsetega, vaid laiemate sotsiaalsete väljakutsetega. Noorsootöö on siin potentsiaalselt heaks vahendiks. Erinevaid praktikaid analüüsides selgus, et mitmetes praegustes algatustes on juba sotsiaalset ettevõtluse võimaluste kasutamist kaalutud ning ühine joon nende juures on arusaam, et jätkusuutlikku ärimudelit on võimalik arendada  samal ajal ühiskondlikke vajadusi teenides.

Kuna sotsiaalset ettevõtlikkuse potentsiaali on seni noorsootöös vähe kasutatud, panustab ka Eesti Noorsootöö Keskus noorte sotsiaalse ettevõtlikkuse arendamisse. Selleks alustas Eesti Noorsootöö Keskus sel aastal praktilist koostööd Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku, Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ning teiste partneritega noorte sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arengustrateegia väljatöötamise ja noorte sotsiaalset ettevõtlust edendava arenguprogrammi mudeli väljatöötamiseks. Eesmärgiks on leida vastused, kuidas saaksid noored paremini aimu sotsiaalsest ettevõtluse olemusest ja jõuaksid paremini sotsiaalse ettevõtluseni. Ajurünnakute ja teenuse disaini töötubade tulemusel valmib noorte sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arengustrateegia ja noorte sotsiaalset ettevõtlust edendava arenguprogrammi mudel, millest viimast piloteeritakse oktooberis ja novembris Põhja-Tallinna Noortekeskuses.

Lisaks eelnevale käsitleti aruandes eraldi teemadena ka noorsootöös saavutatud ettevõtlusalaste pädevuste valideerimist ja tunnustamist ning noorte ettevõtlikkuse edendamisele suunatud EL programme.

Liisi Noode
Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv