ESF programm "Noorsootöö kvaliteedi arendamine"

30.06.2008 kinnitas haridus- ja teadusminister perioodil 2008 - 2013 kestva programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, mille üldeesmärgiks on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile.

Programmi partneriks on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB). Programmi partnerina vastutab ENEB mitteformaalse õppimise jt noorsootöös kasutatavate meetodite alaste koolituste ja koolitusvaldkonna arendamise eest.

Programmi kogumaksumus on 4 708 559,18 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest finantseeritakse kuni 85% programmi maksumusest.

Programmi tutvustav voldik

 Programm toetab kahte tegevussuunda:

Tegevussuund 1: Noorsootöö-alaste koolituste korraldamine ja noorsootöötaja kutse väärtustamine

1) Koolitused noortega töötavatele spetsialistidele ja noortejuhtidele:

  • Viiakse läbi mitteformaalse õppimise jt noorsootöös kasutatavate meetodite alased ning temaatilised koolitused, eriteadmiste- ja oskuste koolitused ning koolitused tööks spetsiifiliste sihtgruppidega.
  • Toimub „Noorsootöötajate põhiteadmiste- ja oskuste koolitusprogramm“ (5 moodulit). Programm on suunatud eelkõige tegutsevatele spetsialistidele, kes ei ole omandanud noorsootööalast tasemeharidust.

Koolituste info mitteformaalne.ee koduleheküljel

2) Koolitusvaldkonna arendamine

3) Noorsootöös omandatud teadmiste ja oskuste tunnustamine ning kutse väärtustamine

  • Noortele on loodud veebiportaal Stardiplats noorsootöös õpitu ja kogetu kaardistamiseks. Suurendatakse tööandjate teadlikkust noorsootöös õpitu ja kogetu arvestamisel noore sisenemisel tööturule.
  • Iga-aastaselt viiakse läbi tunnustusüritus väärtustamaks noorsootöötaja kutset ja olulisemaid projekte, mis mõjutasid noorsootöö arengut.
  • Noorsootööd laiemale avalikkusele tutvustavad tegevused
  • Loodud on noorsootöö ühtne väärtusmärk

Tegevussuund 2: Noorsootöö kvaliteet

1) Noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteemi loomine ja rakendamine.

  • 2010.a. töötas ENTK koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning koos noortevaldkonna partneritega välja noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. Lisainfo siit.

2) Noorte olukorra seiresüsteemi väljatöötamine ja käivitamine.

  • Töötatakse välja ning käivitatakse laiaulatuslik noore elu ja toimetulekut kirjeldavate andmete kogumise, uuendamise ning regulaarsete ülevaadete koostamise süsteem. Süsteem toetab teadmispõhist lähenemist noore elu puudutavate poliitikate kujundamisel ning tagab ajakohase informatsiooni olemasolu noorte tegelikust eluolust. Veebilehelt noorteseire.ee saab otsida ja alla laadida noori puudutavaid andmeid, lugeda analüüse ja ülevaateid ning otsida uuringuid ja teadustöid, tutvuda ettekannete ja aruteludega. Noorteseiret arendatakse ja rakendatakse koostöös SA-ga Poliitikauuringute Keskus Praxis.

3) Noorte konkurentsivõime suurendamine tööturul ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine

  • Arendatakse avatud noortekeskuste tegevusi, mis vähendavad tõrjutust ja suurendavad noorte sotsiaalseid oskusi sh. tööhõivevalmidust. Noortekeskused saavad toetuse abil korraldada huvitegevust ja mobiilset ehk otsivat noorsootööd, viia ellu kogukonna arengut toetavaid noorte algatusi, tutvustada noortele tööelu ja erinevaid ameteid, nõustada noori ning korraldada puhkelaagreid noortele.Tegevusi koordineeritakse koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. Lisainfo siit.
Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv