Noortevaldkonna alusdokumendid

Siia leheküljele on koondatud eelkõige noortevaldkonna aga ka teiste valdkondade dokumendid (seadused, määrused, standardid jne), mis puudutavad noorsootöö korraldamist ja planeerimist ning noortepoliitika kujundamist.

Noorsootöö seadus (Youth Work ActЗакон о молодежной работє )

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020

Noorsootöö strateegia 2006-2013 (Стратегия молодежной работы в Зстонии на 2006-2013, Estonian Youth Work Strategy 2006-2013)

Noorsootöö starteegia rakendusplaanid

Noorsootöö strateegia rakendusplaanide aruanded

Noorsootöö kontseptsioon, 2001

Noorsootöö arengukava 2001-2004

Noorsootöötaja kutsestandard Профессиональный стандарт молодежный работникOccupational standard for youth worker

HUVIHARIDUS

Huvikooli seadus (Hobby Schools Act)

Huviharidusstandard (Standard of Hobby Education)

Huvikooli seaduse ja huviharidusstandardi kommenteeritud versioon (Закон о школе по интересам и Стандарт образования по интересам с комментариями)

Huvikoolide õppekavade koostamiseks juhendmaterjal

ALAEALISTE KOMISJONID

Alaealise mõjutusvahendite seadus

Alaealise mõjutusvahendite seaduse (AMVS) tõlgendused ja seadusandlik raamistik

Alaealiste komisjoni põhimäärus

Väärteomenetluse seadustik

Karistusseadustik

Kriminaalmenetluse seadustik

Alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine: käenduse kord, alaealise kohustuse elada vanema, kasuvanema või eestkostja juures või lastekodus rakendamise kord, lepitamise kord, sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemise rakendamise kord ja üldkasuliku töö täitmise kord

Üldkasulike tööde loetelu

Alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine: alaealiste komisjoni poolt määratud isiku juurde vestlusele suunamise kord, noorteprogrammides osalemise kord ja alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise kord

Meditsiiniliste vastunäidustuste loetelu, mille olemasolu korral alaealist ei suunata kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli

Kasulikud dokumentide näidised, seadused, määrused alaealiste komisjonide töös

Tegevuskava noorte toimetuleku toetamiseks sh alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks ja vähendamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas 2009-2011

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014

TERVIS

Eesti riiklik HIV ja AIDSi strateegia aastateks 2006-2015

Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012

NOORED JA TÖÖ

Töölepingu seadus (vt. Alaealise töötamise piirangud)

Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus

Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015

Noorte hariduses, tööhõives ja ühiskonnas osalemise edendamine

Euroopa Nõukogu direktiiv noorte kaitse kohta tööl

Euroopa Sotsiaalharta (Artikkel 7. Laste ja noorte õigus saada kaitset)

NOORTELAAGRID

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord

Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitamine

Noortelaagri tegevusloa vorm

Noortelaagrite registri asutamine ja noortelaagrite registri pidamine

Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele

Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm

NOORTEINFO

Noorteinfo teenusstandard

Veebipõhise noorteinfo põhimõtted

Euroopa Noorteinfo Harta

Principles for Online Youth Information

Karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamat

NOORTE OSALUS 

Child and Youth Participation Resource Guide

LASTEKAITSE

Lastekaitse kontseptsioon

TOETUSE TAOTLEMINE

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord

RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖLEPPED

Eesti-Flandria koostööleping noortevaldkonnas 2015-2017

Eesti-Flandria koostööleping noortevaldkonnas 2012-2014

EUROOPA LIIDU STRUKTUURFONDIDE ÕIGUSAKTID

Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord

Elukeskkonna arendamise rakenduskava

Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus 

Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord 

Struktuuritoetusele viitamise juhend

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord

EUROOPA LIIDU NOORTEVALDKONNA DOKUMENDID

Teise Euroopa noorsootöö konventsi deklaratsioon "Teistsugust maailma kujundades" (eesti keeles)

Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010-2018 Vaata ka Euroopa Noorteraportit

Euroopa Liidu noorsoostrateegia. Investeerimine ja mobiliseerimine 

Esimese Euroopa noorsootöö konverentsi deklaratsioon

Euroopa Komisjoni Valge Raamat "Uus hoog Euroopa noortele" (European Commission White Paper "A new impetus for European youth"

 

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv